חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

אורג

המכניס חוטי ערב בין חוטי שתי בשבת.

אריגה היא אחת מל"ט אבות המלאכות שמנו חכמים במשנה1. במלאכת המשכן הייתה אריגה של היריעות2, ומכיון שכל מה שהייתה מלאכה במשכן הוא אב, לכן האריגה היא אב מלאכה3. בשיעורה נחלקו תנאים: ר' אליעזר אומר האורג שלושה חוטים בתחלה ואחד על האריג4, היינו שבתחילת אריגתו של בגד צריך שלושה חוטים, וכשמוסיף על האריג שיעורה בחוט אחד, לפי שהוא מצטרף עם השאר5. חכמים אומרים בין בתחלה ובין בסוף שיעורו שני חוטים6. הלכה כחכמים7. אבל איסור יש אף באריגת חוט אחד, וכך אמרו: מניין שלא יכתוב אות אחת שלא יארוג חוט אחד וכו', תלמוד לומר מלאכה וכל מלאכה ריבה8. אולם האחרונים חידשו ששיעור אריגה אינו דומה לשאר שיעורים שבמלאכת שבת, שבכולם השיעור מגדיר לא את המלאכה אלא את החיוב, אבל באריגה, מכיון שבמשנת ל"ט אבות מלאכות9 נאמר לכתחילה "והאורג שני חוטין", הרי זה מורה שהשיעור מגדיר את עצם המלאכה, שבפחות מזה אין זו מלאכת אריגה כלל, ולכן בפחות משני חוטים, אין אפילו האיסור של חצי-שיעור* מן התורה10.

ארג חוט אחד והשלים בו בגד, הרי זו מלאכה גמורה, וחייב11. שיעור האריגה של שני החוטים ברוחב הבגד כמלא הסיט12, שהוא ברוחב שתי אצבעות13. ואם ארג בשפת היריעה שני חוטים [טור שעח] ברוחב שלושה בתי נירים, אף על פי שאין בו כרוחב הסיט*, חייב14.

אף בקנים ישנה מלאכת אריגה, כשעושה אותם במסכת של שתי וערב כדרך האורגים15.

המדקדק נחלקו בו תנאים: ר' יהודה אומר שהוא אב מלאכה מיוחד, וחכמים אומרים שהוא בכלל אורג16, דהיינו אורג ממש17, או תולדת אורג18.
המדקדק הוא שכשמותח חוט הערב מכה בכרכר עליו במקומות מקומות ליישבו שלא יהא מתוח יותר מדאי, שהמתיחה מעכבתו מהתחבר יפה עם הארג19.
ויש מפרשים שמפריד את החוטים בעת האריגה20.

הקולע נימין תלושות הרי זו תולדת אורג, ושיעורו משעשה קליעה באורך שתי אצבעות21. ואין קליעה בפחות משלושה חוטים22. ולכן אסור לקלוע שער פאה נכרית, ואף שאין סופה להתקיים, מכל מקום אסור מדרבנן23.

הגודלת - קולעת - שער ראשה המחובר, פטורה משום אורג, שאין דרך אריגה בכך24, שאינו דומה לאריגה בבגד, ועוד שאין סופו להתקיים, שעומד לסתירה25. על מחלוקת תנאים אם חייבת משום בונה, ע"ע בונה26.

הערות
1. משנה שבת עג א.
2. שמות לה לה, ועי' רש"י על התורה שמות כו א.
3. עי' רש"י שבת שם ד"ה הפוצע. וע"ע אבות מלאכות: גדר האב.
4. משנה שבת קה א.
5. רש"י שם.
6. משנה שם.
7. רמב"ם שבת פ"ט הי"ח.
8. תו"כ פ' אחרי פ"ה פ"ז.
9. שבת עג א.
10. מגן אבות לר"מ בנעט; מנחת חינוך מוסך השבת מלאכת האורג; אבני נזר סימן קפז וסימן רא. וצ"ל לדעתם שדרשת התו"כ היא אסמכתא בעלמא.
11. שבת קד ב.
12. משנה שם קה ב.
13. רמב"ם שם. [טור שעח]
14. ברייתא שם א; רמב"ם שם.
15. רש"י שבת עד ב ד"ה חייב.
16. ברייתא שבת עה ב.
17. רש"י שם.
18. רמב"ם שם ה"ט.
19. רש"י.
20. רמב"ם, ועי"ש במ"מ ולח"מ, ועי' בערוך ע' כרכד בשם ר"ח.
21. רמב"ם שם.
22. צפנת פענח הלכות שבת פ"ט הי"ט, ע"פ בבלי שבת סד א וירושלמי שבת פ"י ה"ו ועוד. ועי' תפא"י בכלכלת שבת מלאכת האורג.
23. משנה ברורה סי' שג ס"ק פב.
24. שבת צד ב וכי דרך אריגה כו'. ועי' מג"א סי' שג ס"ק כ, ועי' מוסך השבת במנ"ח אות יט.
25. תוס' שם ד"ה וכי דרך. ועי' מג"א שם ומנ"ח שם.
26. כרך ג: תולדותיו.


מקור הערך: אינצקלופדיה תלמודית

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאן
ערכים קרובים
אבות מלאכה
אבות מלאכות