חפש ערך
  אתר דעת ועדת היגוי צור קשר
כל הערכים
ערכים שהוכנסו לאחרונה
אישים
ארץ ישראל
בית מקדש
היסטוריה
הלכה
חינוך
חסידות
לשון עברית
מוסר
מועדים
מושגים
מנהגים
משנה, תלמוד ומדרש
משפחה
משפט עברי
ספרות
פילוסופיה וקבלה
ציונות
רפואה
שואה
תולדות ישראל
תנ"ך ופרשנות
תפילה
לדף ראשי

כניסה לארץ בימי יהושע

כרית הברית בהר גריזים ובהר עיבל

עם כניסת ישראל לארץ, היינו עם עברם בירדן, נצטוו להקים אבנים גדולות ולכתוב עליהם את התורה, ולהקים מזבח בהר עבל, ולברך שם ברכות על קיום התורה וקללות על עובריה, שנאמר והיה ביום אשר תעברו את הירדן וגו' והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד, וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת וגו' והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה וגו' בהר עיבל וגו' ובנית שם מזבח לה' אלהיך וגו' וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב1 וגו' אלה יעמדו לברך את העם על הר גרזים בעברכם את הירדן וגו' ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל2. וביהושע נאמר: שאו לכם מזה מתוך הירדן, ממצב רגלי הכהנים, הכין שתים עשרה אבנים, והעברתם אותם עמכם והנחתם אותם במלון, אשר תלינו בו הלילה3; אז יבנה יהושע מזבח לד' אלהי ישראל בהר עבל וגו' ויכתב שם על האבנים את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל4; וכל ישראל וגו' עומדים מזה ומזה לארון וגו' לברך את העם וגו' אחרי כן קרא את כל דברי התורה הברכה והקללה וגו'5.

נמצאת אומר שלושה מיני אבנים הן, אחד שהעמיד משה על שפת הירדן בערבות מואב6, [עמוד שפ טור 2] ואחד שנתנו תחת מצב רגלי הכהנים בירדן, ואחד שנשאו עמהן7; והביאו את האבנים שהעלו מן הירדן ובנו את המזבח - בהר עיבל - ונטלו את האבנים ובאו ולנו במקומו, בגלגל8.

נמצא שביום שעברו את הירדן באו להר גריזים, מהלך ששים מיל, ולא עמד איש בפניהם9 והביאו את האבנים וסדום, וכתבו עליהם כל דברי התורה, ובנו מזבח והקריבו קורבנות, וקראו ברכות וקללות וקפלו האבנים ולנו בגלגל10. ור' ישמעאל חולק וסובר שברכות וקללות קראו אחרי ארבע עשרה שנה שכבשו וחלקו11.

על כתיבת התורה באבנים נחלקו תנאים:
ר' יהודה אומר על גבי האבנים12 כתבוה,
ור' שמעון אומר על הסיד כתבוה13.
ונחלקו ראשונים
מה כתבו:
יש סוברים שכתבו כל התורה, שהיו אבנים גדולות או בדרך נס14;
ויש אומרים המצוות בלבד15.
ויש אומרים משנה תורה בלבד16, וכן נאמר בספר יהושע: משנה תורת משה17.

באר היטב - בשבעים לשון18, ובתוספתא אמרו: היאך למדו אומות העולם תורה, שלחו נוטירין והשיאו את הכתב מעל האבנים בשבעים לשון19.


מקור הערך: אינצקלופדיה תלמודית

יש לך מה להוסיף או להעיר? לחץ כאןערכים קרובים
יהושע
גריזים