תורת משה לתורה / אלשיך משה
ספר חנוך בתרגום אברהם כהנא ויעקב נח פיטלוביץ
חברנו - עיתון התלמדים של בית ספר תחכמוני בירושלים
אור המשפט - רפואה והלכה / כ"ץ דניאל