Untitled Document

אודות האתר היפוך עברית הפוך לדף הבית צור קשר קורסים ללמידה מרחוק חדש באתר  


חדש באתר מחודשים קודמים

דעת - חדש באתר

 

22/10/2019  בירור יוחסין - חשש שתוקי בשוטה שילדה בזנות / פסק דין מבית הדין ליוחסין באר שבע

 

02/10/2019  כתובה בשקלים ישנים, הצמדה ופיצויי גירושין / פסק דין מבית הדין האוזרי בירושלים
02/10/2019  סמכות הדיון בתביעת מזונות וכתובה מן העיזבון / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
02/10/2019  סמכות לדון בתביעות האישה – דיון במועדים שבחוק המהו'''ת / החלטה מבית הדין האזורי בירושלים
02/10/2019  מבחני חזקת והלכת השיתוף בנכס ירושה – עקרונות ויישום / פסק דין בערעור בבית הדין הגדול בירושלים

 

25/09/2019  הקדמת סידור הגט לסיום ההליכים הרכושיים או לדיון בכתובה ולפירעונה / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
25/09/2019  בירור יוחסין - בית הדין חשש ממזרות מגיור רפורמי – והמסתעף מזה לענין קבלת תורה ומצות בגירות / נימוקים לפסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע לענייני יוחסין
25/09/2019  בירור יוחסין – אישי בדין שתוקי שאמו טוענת לכשר נבעלת / פסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע

 

22/09/2019  הגבלת שינוי צוואה הדדית; גדרי ''אחריך לפלוני'' שבהלכה ו''יורש אחר יורש'' שבחוק – תחולתם וגדריהם / פסק דין מבית הדין הגדול ביושלים
22/09/2019  חלוקת נכס שנרשם בחלקים שווים למרות השקעה יתרה של אחד הצדדים וטענת ''מקח טעות'' או ''החזרת מתנות'' / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
22/09/2019  מזונות אישה בעת שיש ''עננה'' על זכאותה להם אך טרם נפסק כי הפסידתם / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

19/09/2019  נביא: שופטים, פרק י"א - מבחן / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, שופטים, טבלת השופטים / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, שופטים, מבנה הספר לפי פרקים / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, שופטים, מבצע שינון / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, שופטים, פרקי טז: מבחן סופו של שמשון / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, שופטים, פרקים יג-טז: מבחן על שמשון השופט / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, שופטים,מבנה הספר / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, ירמיהו, פרק א- דף עבודה / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, ירמיהו, פרק ז- דף עבודה עצמית- משימת שכתוב / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, ירמיהו, פרק ח- דף עבודה / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, ירמיהו, פרק ט"ז- דף עבודה / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, ירמיהו, פרק ט"ז- דף עבודה עם פרשנים / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, ירמיהו, פרק כ"ב- דף עבודה / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, ירמיהו, פרק כ"ג- דף עבודה / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, ירמיהו, פרק כ"ד- דף עבודה - משל התאנים הטובות והרעות / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, ירמיהו, פרק ל - דף עבודה - תחילת ספר הנחמה / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, ירמיהו, פרק ל"ו - מבחן על פרק שלא נלמד / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, ירמיהו, פרק ל"ו - מבחן על פרק שלא נלמד / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, ירמיהו, שאלון - סקר / בן יעקב אברהם

 

15/09/2019  חשש ממזרות לאשה שנתעברה בזמן הפירוד מבעלה / פסק דין ונימוקים מבית הדין האזורי בבאר שבע
15/09/2019  חלוקת רכוש וכתובה / פסק דין מבית הדין האזורי בחיפה
15/09/2019  חוברת קיץ למסכת אבות / כהן ניסים
15/09/2019  חוברת הערכה חלופית - טיפול רפואי, וכפיית טיפול רפואי

 

11/09/2019  האם מענק עידוד פרישה ודמי ההסתגלות הינם נכס בר איזון / פסק דין מבית הדין האזורי בחיפה

 

10/09/2019  איזון אופציות לפי מועד הקרע או מועד ההנפקה ונדון דירת עמידר / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
10/09/2019  החזר הוצאות בגין ביטול הסכם ושכירת חוקר, דחיית בקשה לפסילת הרכב / פסק דין מבית הדין האזורי בחיפה
10/09/2019  הפחתת מזונות והטלת קנסות בשל ''ניכור הורי'' – אימתי? / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול
10/09/2019  חלוקת רכוש בנסיבות של ''שיתופיות מוחלשת'' בשל בגידת סתר מתמשכת / פסק דין בערעור בבילת הדין הגדול בירושלים

 

09/09/2019  שומרים - עדכון כרך מילואים לסעיפים 2-14

 

05/09/2019  קובץ מעוכן - תפילת עמידה - פרשנות ורעיונות / כהן ניסים

 

26/08/2019  חיוב כתובה אף שהאישה ''שימשתו נידה'' – בידיעתו ולמרות השביעית שחלפה וטענות נוספות / / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
26/08/2019  חיוב כתובה כשתביעת הגירושין הייתה בטענת ''אינו זן'' / פסק דין מבית הדין האזורי ברחובות
26/08/2019  ספר ה"קדיש" "אל מלא רחמים" "יזכור" וקינות לזכר נספי השואה / גדעון רפאל בן מיכאל , פורום שמירת זכרון השואה

 

25/08/2019  חזרת צד שהסכים לפשרה מהסכמתו נוכח השתהות חברו מלהסכים / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
25/08/2019  חוב משכנתה וביטוחה, חובת האב במדור ילדיו ודין ריבית שבהסכם / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
25/08/2019  מי שאומצה ונישאה בגרוזיה כיהודייה למרות ''רוב נוכרים'' / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
25/08/2019  התייצבות אישית בבית הדין – מתי היא חובה ומה השלכות הפרתה, סמכות בענייני ילדים / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
25/08/2019  מינוי מנהל מיוחד להקדשות ביקור חולים / החלטה מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
25/08/2019  חיוב רטרואקטיבי במזונות ילדים – מה בין אם שזנה את ילדיה לפורע חוב חברו? / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
25/08/2019  הסמכות לדון בעניין משמורתה של הקטינה (בת הצדדים) מכוח הסכמה ושלא בכריכה לתביעת גירושין / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
 

אזרחות
אמנות
אנציקלופדיה יהודית
ארץ ישראל
ביבליוגרפיה
גטו ורשה
גיליונות נחמה
דפי עבודה
דילמות ערכיות
הלכה
הסטוריה
חגים
חינוך
חסידות
כתבי עת
למידה מרחוק
לשון
מבחנים
מולטימדיה
מחשבת ישראל
מינהל החמ"ד
מעמקים
מפות
משחקים
משפחה
משפט עברי
ספרות
ספריה וירטואלית
עבודות לתלמידים
צבא ומלחמה
קורסים מתוקשבים
רפואה והלכה
שבילי התנ"ך
שבת ומועדים
שואה
שירים
שמיטה
תפילה
תולדות ישראל
תושב"ע
תן חיוך
תנ"ך
תקשורת

English Site


דעת - לימודי יהדות ורוח
© 2010

עיצוב אתר: תהילה ברנשטיין | פיתוח: שלומית רוזנברג, דעת; בשיתוף סי מערכות