20/05/2019  בקשה למתן זכות טיעון שהוגשה בחוסר תום לב / החלטה מבית הדין האזורי בחיפה
20/05/2019  פעולות מרי, הקמת מחתרות והתקוממויות בגיטאות /המכון לחקר השואה - עורך : גדעון רפאל בן מיכאל

 

19/05/2019  היתר מינקת / פסק דין מבית הדין האזורי באשקלון

 

16/05/2019  חיוב בעל בגירושין אף ששנים רבות עיגנה האישה אותו, ביקורת על ב''''כ האישה המנציחות את עיגון האשה / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים
16/05/2019  דחיית בקשה למניעת פרסום פסק המכיל ביקורת וגילוי האמת על התנהלות באת כוח המערערת והארגון שבראשו עמדה / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים

 

15/05/2019  היתר נישואין למינקת / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
15/05/2019  חיוב בעל חולה סכיזופרניה בגט, מזונות מעוכבת והגבלות / פסק דין והחלטה מבית הדין האזורי בירושלים
15/05/2019  ביקורת חיצונית על תסקיר מוטה של שירותי הרווחה / פסק דין מבית הדין האזורי בחיפה
15/05/2019  מעגן שהפך עורו ותובע גירושין בעוד אשתו העגונה דורשת עתה לדון ברכוש תחילה / החלטה מבית הדין האזורי בפתח תקוה
15/05/2019  חיוב מזונות ילדים במשמורת משותפת / פסק דין מבית הדין האזורי באשקלון

 

11/04/2019  בירור יוחסין – בית הדין'' חשש זנות מקרובים / פסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע הרכב יוחסין

 

08/04/2019  ה''קרע'' ומועדו, פערי מוניטין אישי וכוונת שיתוף – מהות, מדדים ודרכי חישוב / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
08/04/2019   תוקף הסכמה לחוות דעת שמאית משהוכחה גמירות דעת ומשפעלו הצדדים לפיה אף טרם הבשלת חוזה מכ / פסק דין מבית הדין האזורי בנתניה

 

07/04/2019  העמדת כתובה הנקובה ב''מאתיים זקוקין'' על כפל הסכום המינימלי לפרנסת אדם יחיד לשנה / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
07/04/2019  החזר מזונות שהוונו ושולמו מראש בעת חלוקת הרכוש נוכח שינויי משמורת / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים
07/04/2019  נאמנות אישה על מרידת בעלה / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
07/04/2019  הדדיות בבושת דברים - עמנואל נהון / גליונות פרשת השבוע משרד המשפטים
07/04/2019  יחסי החמות וכלתה ותוצאותיהם המשפטיות - אביעד הכהן / גליונות לפרשת שבוע - משרד המשפטים

 

04/04/2019  צו איסור העסקה באגד כהרחקה דר''''ת / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים

 

28/03/2019  עדיפות לימודי קטין במוסד שליבו חפץ, אף שרמתו הדתית פחותה, על ישיבתו בטל בשל התנגדות האב לכך / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול ביורשלים
28/03/2019  איום בתלונה שהביא לעזיבת הבעל את הבית המשותף – מתי יגרור את חיוב האישה בדמי שימוש? / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים
28/03/2019  משמורת שאינה משותפת למרות זמני שהות שווים – בין זמני שהות לשוויון באחריות ההורית / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו

 

26/03/2019   חיוב כתובה במרידה הדדית שבאשמת הבעל, חיובה וחיוב מזונות מן העיזבון למרות המרידה – אם מת הבעל קודם לגירושין / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
26/03/2019   אלימות ופחד, מאיסות שמחמתם, פירוד ממושך וחוסר סיכוי או נכונות לשלום בית כעילות לחיוב גט; נאמנות תסקירי רווחה לעניין זה / פסק דין מבית הדין האזורי בנתניה
26/03/2019  עורך: גדעון רפאל בן מיכאל / התמודדות של יהודים עם דילמות מוסריות בשואה

 

25/03/2019  נשא בתולה ונמצאת בעולה הפלה יזומה שנעשתה שלא ברשות הבעל / פסק דין מבית הדין האזורי בחיפה
25/03/2019   גירושי אישה שלא מרצונה בשל הודאה בבגידה, מעשי כיעור, פירוד ממושך ומרידה הדדית – משמעות ההודאה ודברי הבעל בעניינה אל מול חרם דרבנו גרשום; ניצול החרם לנקמנות וסחיטה למרות אי־רצון האישה בבעלה; מהימנות מסמכי בית המשפט / פסק דין מבית הדין האזורי בנתניה

 

24/03/2019   חשש אימוץ ושלילתו – אי ־ נאמנות סבתא לפסול את צאצאיה, חזקת כשרות ובחינת הפרשנויות האפשריות לאיחור בהנפקת תעודת לידה / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
24/03/2019  השבת טבעת קידושין, הטלת נזקי הפרת חוזה על הגורם לה והחב בהם על פי החוזה / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
24/03/2019  הרב אברהם סתיו / חובת אלמנות וגרושת בכיסוי ראש
24/03/2019  הרב דוד סתיו והרב אברהם סתיו / השתתפות בחתונה המנוגדת להלכה
24/03/2019  שמואל דוד / נישואין לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
24/03/2019  הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטיין / הריון בסיכון גבוה - מדריך הלכתי רפואי
24/03/2019  הרב דוד סתיו / עקרונות בתכנון היקף המשפחה

 

19/03/2019  פירוש רבי עמנואל בן שלמה על שיר השירים / עמנואל הרומי
19/03/2019  פירוש המראות הצובאות לחמש מגילות / רבי משה אלשיך

 

18/03/2019  הנקה – ראיה ללידה השוללת סברה שהמבקשת אומצה בשל קושי להרות וללדת / פסק דין מבית הדין האזורי בפתח תקוה
18/03/2019   האשמה בבגידה – האוסרת אישה לבעל המאשים ומחייבת בגט, ושתיקתה – האם כהודאה היא? תביעת שלום בית – כנותה וסיכוייה / פסק דין מבית הדין האזורי בנתניה
18/03/2019  ביטול צו עיכוב יציאה לאחר נישואין וגירושין פרטיים / פסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע
18/03/2019  התחייבות למחילת כתובה – המחייבת היא? באלו תנאים ומכוח מה? / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

17/03/2019  דחיית בקשת התובע לסגירת התיקים שהוא פתח / החלטה מבית הדין האזורי בירושלים
17/03/2019  המחייבת מצוות ''והגדת לבנך'' את שהיית הילדים בליל הסדר עם אביהם דווקא? / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים
17/03/2019  מניין השנים בספר שמואל / הרב יוסף מיכאל יוסקוביץ

 

14/03/2019  נישואין חד מיניים, הורות חד מינית ואימוץ / ז'יל ברנהיים, הרב הראשי לצרפת

 

11/03/2019  לא תתורו - חינוך בעניינים צנועים / יהודה ברדס

 

07/03/2019  זאב לבנוני - חוזר ושונה - דרכי חזרה וסיכום למשניות סדר מועד

 

06/03/2019   כתובה שלא ברור אם נכללה בפסק דין קודם שבוצע מכבר; העדר כוונת שיתוף בנכס בחיי מריבה והפרדה רכושית על אף סיוע בבנייתו / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים

 

26/02/2019  טענה לביטול הסכם עקב היותו פיקטיבי, התחייבות לשלם נזק שאינו מחייב תשלום מן הדין – תקפה או נידונה כהתחייבות בטעות? / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
26/02/2019  תוקף הסכמות בענייני קטין – ולרבות בעניין הסמכות לדון בעניינו – טרם לידתו, משמעות ההסכמה לגישור בענייני קטינים והשלכתה לסוגיית הסמכות / פסק דין מבית הדין האזורי בתלא אביב יפו
26/02/2019  התניית גירושין כדרישת הבעל, לאחר פירוד ממושך שבעטיו ובאשמתו, בפיצוי האישה / פסק דין מבית הדין האזורי בנתניה
26/02/2019   מחלת נפש ותלונות שווא, לפי הנטען, בגינה – האם ומתי יפטרו מכתובה משום שהגירושין ''יצאו ממנה'', משום ''עוברת על דת'' או משום ''מקח טעות'' / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים